top of page

Dit zijn de algemene voorwaarden van Villa Vlinder, praktijk voor bezielde therapie en vormingen, Steenbakkerslaan 39, 2300 Turnhout (maatschappelijke zetel) en ingeschreven in K.B.O. onder ondernemingsnummer 0703.981.953. Hierna ‘Villa Vlinder’. Alle communicatie verloopt via info@praktijkvillavlinder.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Villa Vlinder met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Villa Vlinder behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Dienstverlening 

Individueel aanbodVilla Vlinder biedt een ruim aanbod aan individuele begeleiding aan: psychologische begeleiding, psychotherapie en therapeutische sessies/coaching. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven. Deze dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 

Bij opstart van elke individuele begeleiding maakt Villa Vlinder een cliëntdossier aan. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de administratie hierrond in orde gebracht. Klachten en hulpvraag worden besproken en eventueel al omgezet in een concrete doelstelling. Dit vormt het uitgangspunt voor een begeleidingstraject op maat.

De werkwijze van Villa Vlinder wordt toegelicht tijdens een eerste oriënterend kennismakingsgesprek. Villa Vlinder garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Villa Vlinder zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

GroepsaanbodVilla Vlinder biedt een groepsaanbod aan: lezingen, vormingen, opleidingen, lessenreeksen, workshops en themadagen. Deze hebben tot doel de cliënt te laten kennismaken met bepaalde onderwerpen en/of zich hierin onder te dompelen. Dit alles gebeurt in groep. Deze dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 

Voor sommige onderdelen van dit groepsaanbod zal er eveneens een kennismakingsgesprek plaatsvinden en/of kan gevraagd worden om administratieve gegevens te verschaffen. Villa Vlinder garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Villa Vlinder zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

 

DiagnostiekVilla Vlinder biedt diagnostiek aan. Ook deze dienstverlening betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Informatie over welke testing we aanbieden en bijhorende tarieven is te vinden op: www.praktijkvillavlinder.be/diagnostiek

 

3. Privacy

Villa Vlinder draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens enkel voor cliëntenbeheer. Bij bijhouden van een Elektronisch Patientendossier is verplicht volgens de wetgeving. Villa Vlinder gebruikt het EPD enkel voor het verzorgen van goede psychologische of therapeutische zorg, informatieverstrekking m.b.t. externe diensten (enkel met toestemming client), financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. 

 

4. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant en worden weergegeven op de website. Psychotherapie is vrijgesteld van BTW volgens art.44. Indien voor therapeutische en/of coachingsessies BTW (21%) dient te worden aangerekend, dan staat dit als dusdanig weergegeven op de website.   

 

5. Betaling 

Individueel aanbodBetaling gebeurt per sessie na afloop van een sessie. Dit kan cash of elektronisch via bankapp/Payconic. Bij facturen gebeurt de betaling achteraf, in overeenstemming met de gegevens op de factuur. Indien verslaggeving gevraagd wordt, aanwezigheid op overlegmomenten of telefonisch overleg, dan behoudt Villa Vlinder zich het recht de gespendeerde tijd aan te rekenen conform het uurtarief van de psycholoog/therapeut/coach. Betalingen die niet volledig en/of tijdig werden uitgevoerd, leveren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten aan de wettelijke interestvoet, die op dat moment online wordt opgezocht, op. In het geval de client, na ontvangst van de eerste herinnering de verschuldigde betaling niet binnen de 7 kalenderdagen heeft voldaan, is de client een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 EUR verschuldigd. Indien dit niet gebeurt, volgt er een tweede schriftelijke herinnering met de vraag het verschuldigde bedrag per direct over te maken. Indien dit niet gebeurt, wordt een juridische procedure opgestart.

 

GroepsaanbodBetaling gebeurt conform de informatie op de website of de informatie ontvangen per mail. 

Betalingen die niet volledig en/of tijdig werden uitgevoerd, leveren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten aan de wettelijke interestvoet, die op dat moment online wordt opgezocht, op. In het geval de client, na ontvangst van de eerste herinnering de verschuldigde betaling niet binnen de 7 kalenderdagen heeft voldaan, is de client een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 EUR verschuldigd. Indien dit niet gebeurt, volgt er een tweede schriftelijke herinnering met de vraag het verschuldigde bedrag per direct over te maken. Indien dit niet gebeurt, wordt een juridische procedure opgestart.

 

DiagnostiekBetaling gebeurt conform de informatie op de website. De prijzen inzake diagnostiek zijn afhankelijk van welke test wordt afgenomen, huur van testmateriaal en gespendeerde tijd aan scoring, interpretatie en verslaggeving.

Betalingen die niet volledig en/of tijdig werden uitgevoerd, leveren van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten aan de wettelijke interestvoet, die op dat moment online wordt opgezocht, op. In het geval de client, na ontvangst van de eerste herinnering de verschuldigde betaling niet binnen de 7 kalenderdagen heeft voldaan, is de client een bijkomende schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 50 EUR verschuldigd. Indien dit niet gebeurt, volgt er een tweede schriftelijke herinnering met de vraag het verschuldigde bedrag per direct over te maken. Indien dit niet gebeurt, wordt een juridische procedure opgestart.

 

6. Annulatie 

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 48u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de psycholoog, therapeut of coach de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail. Bij annulaties tussen 28u en 24u voor de afspraak, wordt 50% van het bedrag van de sessie aangerekend. Annulaties binnen 24u voor de afspraak of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend.

 

7. Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de psychologen, psychotherapeuten, therapeuten en coaches werkzaam bij Villa Vlinder, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Psychologen, (psycho)therapeuten en coaches bij Villa Vlinder zijn elk individueel verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de psycholoog, (psycho)therapeut, coach bij Villa Vlinder wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij/hij is verzekerd. 

8. Beroepsgeheim, deontologie en erkenning 

Alle psychologen, (psycho)therapeuten en coaches bij Villa Vlinder zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Psychologen zijn verbonden aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be). De dienstverlening van psychologen en psychotherapeuten valt onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en is onderhevig aan de wet op de patiëntenrechten. De dienstverlening van therapeuten en coaches is van een andere orde en valt onder coaching en consultancy. 

 

9. Klachtenprocedure

Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan Villa Vlinder. Overeenkomsten van Villa Vlinder worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be.

Algemene voorwaarden

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder

kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder kinderpsycholoog turnhout dorien coeckelbergs kinderen en jongeren psycholoog hulpverlening turnhout kinderpsycholoog psycholoog psycholoog turnhout villa vlinder villa vlinder villa vlinder

kinderpsycholoog Turnhout

bottom of page